Servicio Orientación Profesional – Personas con discapacidad intelectual

SOIB SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
A través del Servei d’Orientació Professional (SOP) per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d’inserció laboral, promogut pel SOIB i que ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+), Esment ofereix un servei d’orientació dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual per a afavorir la seva inserció sociolaboral.
L’objectiu principal d’aquest servei és facilitar la seva incorporació al mercat laboral, fomentar les seves capacitats, i ocupabilitat mitjançant el model d’intervenció d’Esment basat en l’atenció individual a la persona, i la metodologia de treball amb suport. El servei inclou el disseny d’un itinerari individualitzat, així com un acompanyament continu que s’inicia el primer dia i es manté durant tota la seva etapa laboral.

És un projecte cofinançat per la Unió Europea.
Aquest projecte atendrà 247 places. Inversió total 687.541,79€

—-

SOIB SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
A través del Servicio de Orientación Professional (SOP) para el colectivo de personas con discapacidad intelectual y con dificultades especiales de inserción laboral, promovido por el SOIB y que ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), Esment ofrece un servicio de orientación dirigido a personas con discapacidad intelectual para favorecer su inserción sociolaboral.
El objetivo principal de este servicio es facilitar su incorporación al mercado laboral, fomentar sus capacidades, y empleabilidad mediante el modelo de intervención de Esment basado en la atención individual a la persona, y la metodología de empleo con apoyo. El servicio incluye el diseño de un itinerario individualizado, así como un acompañamiento continuo que se inicia el primer día y se mantiene durante toda su etapa laboral.

Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
Este proyecto atenderá 247 plazas. Inversión total 687.541,79€